Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Báo điểm Toán A2 C11-CS2

  1. Báo điểm TKết lớp C11-H1 TẢI VỀ
  2. Báo điểm TKết lớp C11-H2 TẢI VỀ
  3. Báo điểm TKết lớp C11-H3 TẢI VỀ
  4. Báo điểm TKết lớp C11-H4 TẢI VỀ
  5. Báo điểm TKết lớp C11-CNTT TẢI VỀ

Đã cập nhật lại vào hồi 17h30 ngày 15/6. Các em xem lại.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

ĐIỂM THÀNH PHẦN TOÁN A2


  1. Điểm thành phần lớp C11-H1 TẢI VỀ
  2. Điểm thành phần lớp C11-H2 TẢI VỀ
  3. Điểm thành phần lớp C11-H3 TẢI VỀ
  4. Điểm thành phần lớp C11-H4 TẢI VỀ
  5. Điểm thành phần lớp C11-CNTT TẢI VỀ


Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

DANH SÁCH SV C11 KHÔNG ĐƯỢC THI MÔN TOÁN A2

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC THI

(Danh sách gồm các lớp C11-H1, C11-H2, C11-H3, C11-H4 và C11-CNTT)
TT Số BD Họ Và Tên Số tiếp nghỉ Lớp
1 1251010019 Phạm Văn Hiển 27 C11-H1
2 1251010058 Trần Xuân Trường 21 C11-H1
3 1251010064 Nguyễn Thế Vương 27 C11-H1
4 1251010115 Nông Đăng Hiền 33 C11-H2
5 1251010121 Phí Văn Hợp 45 C11-H2
6 1251010128 Tạ Trường Lâm 36 C11-H2
7 1251010132 Đinh Hoàng Minh 30 C11-H2
8 1251010240 Trần Ngọc Nam 21 C11-H3
9 1251010324 Nguyễn Đình  Hảo 30 C11-H4
10 1251010326 Nguyễn Huy Hoàng 24 C11-H4
11 1251010332 Nông Đăng

Hưng
24 C11-H4
12 1251010335 Hoàng Trung  Kiên  24 C11-H4
13 1251010342 Lê Viết  Mạnh  21 C11-H4
14 Hoàng Văn  Chính 30 C11-CNTT
15 Đàm Văn Đức 21 C11-CNTT
16 Ngô Trọng Thịnh 21 C11-CNTT
17 Nguyễn Mạnh Tuấn 24 C11-CNTT
Giáo viên
Nguyễn Văn Sang

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

ĐỀ CƯƠNG TOÁN A2 – Hệ Cao Đẳng

ĐỀ CƯƠNG TOÁN A2 – Hệ Cao Đẳng
I.                  Hàm nhiều biến
1.     Tính đạo hàm riêng, tính vi phân và đạo hàm hàm ẩn.
2.     Dùng công thức vi phân để tính gần đúng.
3.     Xét tính liên tục, tính giới hạn hàm hai biến.
4.     Tìm cực trị không điều kiện, có điều kiện.
5.     Tính tích phân kép.
6.     Tính tích phân đường loại một, loại hai và công thức Green.
II.               Phương trình vi phân
7.     Giải phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2 hệ số hằng.
III.           Chuỗi số
8.     Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số dương.
9.     Tính tổng của chuỗi số nếu hội tụ.
1. Xác định bán kính hội tụ, miền hội tụ của chuỗi lũy thừa.


-----Hết-----